Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Karne (Balance Scorecard) Uygulamaları ile Stratejik Yönetim

İşletmelerin vizyon, misyon, strateji oluşturmaları ve kısa, orta, uzun vadeli aksiyon planları belirlemeleri gerekmektedir. Bunun belirlenmesi günümüzde birçok işletmenin sadece kurumsal kültür ve kimlik oluşturmak için gerektiği düşünülmektedir. Uygulamaya konularak mevcut durumun ortaya konması ve HEDEFLENEN-GERÇEKLEŞEN karşılaştırılması ve gerekli düzeltme, önlem, iptal, yenilik, alım gibi eylemleri yapabilecek veriye sahip olması neredeyse imkansız gibi gözükmektedir. Bu durumun en büyük sebepleri mevcut iş yoğunluğu ve/veya yeterli bilgi düzeyine sahip olunmamasıdır.

Kurumsal Karne; Balanced Scorecard ve EFQM Mükemmellik modeli gibi işletmelere önemli değerler katan yönetim sistemlerinin uygulanmasında, tüm aşamaların yetkilendirme kontrollerine göre organize edildiği, sürecin ve sonuçlarının çeşitli grafik ve liste raporlarla sunulduğu ve sonuçta kişi, birim ve işletme karnemizi oluşturan, dinamik web tabanlı uygulama aracıdır.

 

Yapılan araştırmalar, performans yönetimi ve karar verme konusunda kullanılan ölçütlerin %60 oranında finansal olduğunu gösteriyor.

 

Son yıllara kadar şirketler kurumsal performanslarını, gelir tablosu, bilanço, ve nakit akım tablosu gibi geleneksel performans değerleme yöntemlerini kullanarak sadece “kârlılık” ve “büyüme” gibi daha finansal göstergeler kullanarak yapıyorlardı. Eğer işletme kâr ediyor ve satışlarda bir önceki dönemlere göre artışlar söz konusu ise içeride çoğu zaman sorun algılanmazdı Ancak bu yaklaşım, operasyonel verimlilik, müşteri beklentileri, insan kaynakları ve marka değeri gibi finansal olmayan birçok değerin gelişimini izlemekte yetersiz kaldığı görüldü.

“Kâra bakarak bir şirket yönetmek dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzer. Dikiz aynası nerede olduğunuzu gösterir ancak nereye gittiğinizi göstermez.”

Balanced Scorecard;

Kaynağını vizyon ve stratejiden alarak stratejinin uygulamaya dönüştürülmesi aşamasında kullanılan performans ölçüm sistemidir.

Balanced Scorecard;

bir ölçüm sistemi,

bir stratejik yönetim sistemi ,

bir iletişim sistemidir.

Stratejilerini hayata geçirme etkinliğini artırmak isteyen işletmeler için bir çözüm formülüdür.

Balance Scorecard;

1990 yılında Harvard Üniversitesi finans profesörlerinden Kaplan ve yönetim danışmanı Norton tarafından, perfomans ölçümü üzerine yapılan bir araştırma neticesinde oluşturulan Balanced Scorecard, 1992 yılında araştırmacıların Harvard Business Review’de yayınladıkları makalede ve 1996 yılında yayınladıkları kitapla bilinmeye başladı. Kitap çıkışından itibaren yedi yıl içinde Fortune 1000 şirketlerinin yarısı tarafından uygulanmaya başlayan yeni sistem hızla yayılmaya devam etti.

Kurumsal Karne Uygulamalarının Faydaları Nelerdir?

Stratejinin yapılandırılması ve farkına varılmasını sağlar.

Stratejik açıdan öneme sahip konu ve faktörlerin neler olduğunu anlama ve önemli olana odaklanma imkanı tanır.

İşletmenin temel problemlerini görmede yöneticilere yardım eder, çözüme ve değişim gereksinimlerini önceden sezmeye katkı sağlar.

Geçmişe dayanan gerçek ölçütlerin geleceğin tahmininde kullanılması sağlanır.

Şirket içi iletişimi güçlendirir.

Geniş bir katılımla yürütülerek, işletme için en doğru kararların alınması sağlanır.

Üst düzeyde belirlenen vizyon ve stratejilerin, alt kademelere aktarılmasını kolaylaştırır.

En alt birimlere kadar her çalışanın ortak hareket noktasını oluşturur ve hem yönetici hem çalışan motivasyonuna katkı sağlar.

Takım ve kişi hedeflerinin strateji ile uyumlu olmasına yardımcı olur.

Geleceğe yönelik vizyon oluşturulmasına katkı sağlar.

İşletmeye ve çalışanlara uzun vadeli düşünme ve görme yeteneği kazandırır.

Organizasyonun gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesini kolaylaştırır.

Organizasyonun gelecekteki performansının artırılmasına, karlılık ve verimliliğinin yükseltilmesine katkı sağlar.

Stratejinin gerçekleşme süreçlerinin izlenmesini sağlar.

Tüm operasyonun ayrıntılı bir resmini ortaya çıkarır.

İzlenebilirliği artırır, bilgi sağlama sürecinde zaman tasarrufu sağlar.

Kurumsal hafızayı güçlendirir.

Kararları uygulamada sistemli bir yol sunar.

Stratejik geri bildirimler ve sürekli öğrenme modelini oluşturur, sürekli iyileştirmeye katkı sağlar.

Planları değişmez kalıplar olmaktan çıkarır, gerekli değişimi zamanında gerçekleştirme ve esnek davranma yeteneği kazandırır..

Kuruma özgün şekillenen yapısı ile, başkasının modelini değil, bize en uygun modeli işletmemize yardımcı olur.

“Başarısızlığın nedeni stratejilerin kötü olması değil, uygulanmamasıdır.”

Open chat