TÜBİTAK AR-GE Destekleri

YENİLİK DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Sermaye şirketleri,
 • Gerçek kişiler,
 • Yükseköğretim kurumları,
 • Kamu araştırma merkez ve enstitüleri,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kanunla kurulmuş vakıflar,
 • İhracatçı birlikleri,
 • Sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri Tüzel Kişiliği,
 • Araştırma Altyapıları.

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Gerçek ve tüzel kişilerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ve üniversite-sanayi iş birliği, teknoloji transferi, kümeleşme, girişimcilik ve ticarileştirme faaliyetlerine destek sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Yenilik Destek Programı, Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak iki bileşenden oluşmaktadır:
 • SADE çağrıları ile a) Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri, b) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı girişimcilik faaliyetleri, c) Ülke ihtiyaçlarına yönelik ve/veya öncelikli alanlarda, sektörel veya bölgesel proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri, ç) Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, özel sektöre aktarılarak ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetler desteklenmektedir.
 • AYDE çağrıları ile a) SADE çağrılarında etkin ve verimli sonuçlar alınabilmesi için yenilik ve

girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı ve kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinde kolaylaştırıcı

mekanizmalar oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetler, b) Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetleri, c) Özel sektör, üniversite ile araştırma kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapmasını sağlayacak faaliyetlerin ve bu iş birliğini kolaylaştıracak teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme, bilgi lisanslama, bilgi aktarım merkezleri ve benzeri ortamların faaliyetleri desteklenmektedir.

 • Destek çağrıları 2 yıllık dönemi kapsayan Teydeb Çağrı Planı ile duyurulmaktadır.
 • Maksimum proje süresi Sade çağrılarında 36 ay, Ayde çağrılarında 10 yıl olabilmektedir.
 • Destek oranı Sade çağrılarında %60-100 arasında, Ayde çağrılarında %100 olmaktadır.
 • Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenebilmektedir.

 

3) Başvuru Dönemi

Teklif çağrısına göre belirlenir.

1501-SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Tüm sermaye şirketleri

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya

standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim

teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri desteklenmektedir.

 • Proje süresi en fazla 36 ay, destek oranı %40-60 arasındadır.
 • Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı

sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

 • Proje tutarı için herhangi bir üst limit olmamakla birlikte, başvuruda bulunulacak projenin

bütçesinin 18.750.000.- TL’yi geçmesi halinde, proje başvurusuna ilişkin değerlendirme süreçleri Bilim Kurulu’nun onay vermesi koşuluyla başlatılır. Bilim Kurulu gerek duyduğu durumlarda, başvuru yapan firmayı sunuma davet ederek, kuruluş yetkilisinin ve proje yürütücüsünün sunuş yapmasını isteyebilir.

 • Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel destek oranı %25 oranında artırılır.
 • Personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki

işletmelerin projelerinde %75, mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise %90 oranında destek kapsamına alınır. Projenin Ar-Ge faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın %100’ü destek kapsamına alınır.

 • Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı) desteklenmez.
 • Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenmektedir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif,

1507-KOBİ ARGE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • KOBİ’ler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amaçlanmaktadır.
 • Destek süresi en fazla 18 ay, proje bütçesi en fazla 500.000 TL olup destek oranı %75’dir.
 • KOBİ başına en fazla 3 proje desteklenebilecektir.
 • Ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 3 projeye ilaveten 2 proje daha bu programda

desteklenebilmektedir.

 • Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya

standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim

teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen projeler desteklenmektedir.

 • Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenmektedir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

1509-ULUSLARARASI SANAYİ ARGE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Şirketler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Destek süresi ve tutarı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara %60 oranındadır.
 • EUREKA, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projeleri desteklenmektedir.
 • Proje başvurularında öncelikle ilgili uluslararası programın web sayfasındaki açıklamalar

incelenerek, programın gerektirdiği başvuru kuralları ve prosedürleri izlenmelidir.

 • Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenmektedir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

1511-ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Sermaye şirketleri

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Destek süresi ve tutarı konu çağrı ilanlarında belirtilir, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara %60 oranındadır.
 • Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; Yeni bir ürün

üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının

yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

 • Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenmektedir.
 • Destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. genel giderler, desteklemeye esas harcama tutarının %10’u kadar ilave desteklenir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif(açılan çağrı durumuna göre)

1512-BİREYSEL GENÇ GİRİŞMCİ PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki ya da en çok 10 yıl önce mezun olmuş lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri
 • Başvuru sahiplerinin herhangi bir şirkete ortak olmamaları gerekmektedir.

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve girişimciler tarafından uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşturulması hedeflenmektedir.
 • Aşama 1’de uygun bulunan iş fikirleri için girişimcilik eğitimi ve iş planı hazırlama süresi TÜBİTAK internet adresinde duyurulur.
 • Aşama 2’nin süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.
 • Aşama 3 için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.
 • Aşama 4 desteğine uygun bulunan kuruluşlar için destek süresi TÜBİTAK internet adresinden duyurulur.
 • Aşama 2’de verilecek destek tutarı en fazla teminat alınmaksızın 150.000 TL hibe şeklindedir.
 • Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif(açılan çağrı durumuna göre)

1515-ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Alanında önde gelen teknolojiler oluşturan ulusal/uluslararası firmalar

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz(hibe) olarak desteklenecektir.
 • Program kapsamında; yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması, Bilimsel yorumların yapılması, Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması, Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.
 • Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık alanlarındaki başvurular desteklenecektir.
 • Başvuran kuruluşun son 3 yıldaki ortalama Ar-Ge harcamasının net satışına oranı en az %1 olması ve son 3 yıldaki net satış ortalamasının en az (2) milyar TL olması gerekmektedir.
 • Destek süresi 5 yıldır, bakanlık onayı ile 5 yıl daha uzatılabilir. Destek oranı %75, destek tutarı en fazla 10.000.000 TL/yıl hibe şeklindedir.
 • Personel, danışmanlık, genel giderler desteklenen kalemlerdir. TÜBİTAK tarafından laboratuvar bütçesi haricinde danışmanlık verilebilmektedir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

1601-YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEKLEME PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Sermaye şirketleri
 • Üniversiteler
 • Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri
 • Sanayi ve Ticaret Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • İhracatçı Birlikleri

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Yenilik ve girişimcilik ekosisteminde farkındalık oluşturma ve kapasitenin artırılmasına yönelik; eğitim, mentörlük, iş birliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı pazarı ve benzeri mekanizmaların proje esaslı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • Destek süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir.
 • Destek oranı %100 hibe şeklindedir.
 • Personel giderleri, proje teşvik ikramiyesi, bursiyer giderleri, seyahat-gündelik-konaklama giderleri, hizmet alımları, alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri(projenin %10’unu geçmemek kaydıyla), toplantı ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri, genel giderler desteklenmektedir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif(açılan çağrı durumuna göre)

1602-PATENT DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • T.C. vatandaşları
 • Şirketler
 • Üniversiteler
 • Kamu kurum ve kuruluşları

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Ulusal Patent Başvurularında;

 • Başvuru sahibi, TPE’nin internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma

raporu/inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla www.tpe.gov.tr adresi üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği talebini de yapar.

 • Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır. Uluslararası Patent Başvurularında;
 • WIPO’ya yapılan PCT başvurularında kabul ofisi olarak Türkiye seçilmesi zorunludur. Bu kapsamında PCT başvuruları için talep edilecek olan Uluslararası Patent Başvuru Desteğine ilişkin talepler

doğrudan TPE’ye yapılacaktır.

 • EPO, JPO ve USPTO’ya yapılan patent başvurularına ilişkin Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği, Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine ilişkin başvurular TÜBİTAK’a yapılacaktır.
 • Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler,

üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

 • Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.
 • Aşama 2’de verilecek destek tutarı en fazla 100.000 TL hibe şeklindedir.
 • TPE’ye yapılacak patent başvurularında; Araştırma Raporu Desteği, İnceleme Raporu Desteği, Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği, Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü verilecektir.
 • WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında; Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği, İnceleme Raporu Desteği, EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü verilecektir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Open chat