Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Görece Az Gelişmiş 23 İldeki Özel Sektör İşletmeleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri desteklenecektir.
 • Desteklenmesine karar verilen yatırımlar enerji desteği ile 6. Bölge illerine uygulanan yatırım teşvik unsurlarından yaralanacaktır.
 • İmalat sanayinde yer alan yatırımların;

Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan illerinde en az 2 Milyon TL tutarında,

Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde en az 4 Milyon TL tutarında,

Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde en az 5 Milyon TL tutarında, olması gerekmektedir.

 • Çağrı merkezi yeni yatırımları için en az 200 kişilik istihdam sağlaması gerekmektedir.
 • Veri merkezi yatırımları için en az 5.000 m2 beyaz alan bulunması ve ANSI-TIA-942 veya Uptime Institute TIER-3 veya üst seviyede olması gerekmektedir.
 • İşletmeye geçen yatırımların yatırım tutarının %25’ine kadar 3 yıl boyunca enerji desteği

verilebilmektedir. Verilecek enerji desteği, işletmenin aylık enerji giderinin %30’u ile sınırlı olup, bir işletme en fazla 10.000.000 TL enerji desteğinden yararlanabilmektedir. Bu oran ve süreler ile bazında komite tarafından belirlenebilmektedir.

 • Hammadde, ara malı, işletme malzemesi, kullanılmış makine teçhizat, karayolu nakil vasıtası, her türlü binek araç yatırım harcaması kapsamında değerlendirilmez.
 • 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları kararına göre teşvik edilmeyecek yatırımlar, bu program kapsamında da teşvik edilmez.
 • 22/11/2016 tarihinden sonra alınmış imalat sanayi, çağrı ve veri merkezi konulu Yatırım Teşvik Belgelerine bu destekler uygun bulunması halinde uygulanabilir.
 • Desteklenecek iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.(31/12/2020’ye kadar)

OSB’LERE UYGULANAN TEŞVİK VE MUAFİYETLER

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • OSB Tüzel Kişiliği
 • OSB’lerde yer alan işletmeler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

*İstanbul ve Kocaeli İlleri ile Adana, Ankara, Antalya (**), Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediye

 • OSB içerisinde yer alacak firmalara, OSB müteşebbis heyetinin kararı doğrultusunda, bedeli Hazine

ya da Maliye Bakanlığınca karşılanarak, illerin gelişmişlik durumlarına göre indirimli ya da bedelsiz

arsa tahsis edilebilir.

 • OSB’de yatırım yapılması halinde, Ekonomi Bakanlığı destekleri olan Yatırım Teşvik oranlarından,

büyük ölçekli ve bölgesel yatırımların, kurumlar vergisi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi

destekleri açısından, bir alt bölgenin destek oranlarından yararlanılır. 6. Bölge için sigorta primi

işveren hissesi desteği süresine 2 yıl, vergi indirimi yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilir.

 • Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanması

ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 • Organize sanayi bölgeleri kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri

teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.(bedelsiz arazi tahsisi 5 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanacaktır.)

AR-GE MERKEZLERİ DESTEĞİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • En az 15 tam zaman arge personeli istihdam eden şirketler
 • En az 10(on) tasarım personeli istihdam eden şirketler
 • Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde bulunan işletmeler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi: Kamudan ya da uluslararası fonlardan desteklenen arge, yenilik ve tasarım projelerindeki harcamaların tamamı ile Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yarısı gelir vergisi indirimine tabi tutulur.
 • Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi Destekleri: Kamudan ya da uluslararası fonlardan desteklenen arge, yenilik ve tasarım projelerinde çalışan arge, tasarım ve destek personelinin ücretlerinden Doktoralı veya matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yüksek lisanslı olanlar için %95; yüksek lisanslı veya matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında lisanslı olanlar için %90; diğer çalışanlar için %80 gelir vergisi indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca bu personellerin sigorta primi işveren hissesine %50 indirim uygulanmaktadır.
 • Damga Vergisi İstisnası: Arge, yenilik ve tasarım faaliyetleriyle ilgili düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
 • Nace Rev.2 faaliyet sınıflandırmasına göre C- imalat başlığında yer alan; 29(motorlu kara taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler(yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar, 30.30(hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı), 30.40(askeri savaş araçlarının imalatı, 30.91(motosiklet imalatı), 30.99(başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı sınıflarından yer alan sektörler için arge personeli istihdam sayı şartı 30 personel olarak belirlenmiştir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DESTEĞİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Bu bölgelerin işletmesi ve yönetiminden sorumlu anonim şirketler(yönetici şirket)
 • Girişimci işletmeler
 • Öğretim üyeleri

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 1. a) Yönetici şirketlere
 • 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar/gelir vergisi muafiyeti
 • Damga vergisi ve harçtan muafiyet
 • Altyapı, inşaat veya çeşitli düzenlenen programların giderlerinin bir kısmı Bakanlık tarafından karşılanabilir.
 • Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmamaktadır.
 • Hazineye ait taşınmazlar 5 yıl boyunca bedelsiz verilebilir, devam eden yıllarda taşınmaz değerinin binde ikisi karşılığında kullanma izni verilir.
 • Ödenen kira geliri üzerinden vergi kesintisi yapılmaz.
 1. b) Girişimci İşletmelere
 • 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar/gelir vergisi muafiyeti
 • Sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den muaftır.
 • Arge ve destek personelinin ücretleriyle ilgili tüm vergilerden 31.12.2023’e kadar muafiyet. Destek personeli sayısı en fazla arge personeli sayısının %10’u kadar olabilir.
 • Arge ve destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin %50’i 5 yıl boyunca karşılanır.
 • Arge faaliyeti sonucu seri üretime geçen şirketlerin, seri üretimden elde edecekleri kazançları kurumlar vergisi istisnasından yararlanır. Bu istisnaya Tübitak ve benzeri kurumlardan alınan hibeler dahildir.
 1. b) Öğretim Üyelerine
 • Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
 • Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını

ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedirler

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

Open chat